Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna RODO 


KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaskarzewie ul. Rynek Duży im. Józefa Piłsudskiego 32, Łaskarzew 08-450 tel. (25) 684-68-14 e-mail: gops_laskarzew@pro.onet.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Łukasza Kalinowskiego, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwa-rzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pi-semnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania świadczeń z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
 4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w związku z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
 5. Państwa dane będą przechowywane przez okres związany z realizacją świadczeń a następnie zgodnie z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanej na jej podstawie instrukcji archiwizacji jednostki.
 6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych dla realizacji świadczenia na podstawie Ustawy jest obowiązkowe – nieprzekazanie danych skutkować będzie bra-kiem możliwości rozpatrzenia wniosku. Brak przekazania przez Państwa danych oso-bowych oznaczonych jako dobrowolne pozostaje bez wpływu na rozpatrzenie złożonego wniosku.
 9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej przez jednostkę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z realizacją przysługujących Państwu świadczeń, a także podmiotom lub organom
  uprawnionym na podstawie przepisów prawa.


Dodatkowe klauzule:

Klauzula informacyjna - przesłanka zawarcia umowy

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2019-02-07 12:41:23 | Data modyfikacji: 2020-07-02 10:28:35.
Inspektor Ochrony Danych 


p. Łukasz Kalinowski

inspektor@cbi24.pl

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Data wprowadzenia: 2019-02-07 12:44:09 | Data modyfikacji: 2019-02-07 12:52:26.
Data wprowadzenia: 2019-02-07 12:44:09
Data modyfikacji: 2019-02-07 12:52:26
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski